Insändare om frikyrkans andliga resa

Postat: 10 oktober, 2012 av olofedsinger i Församling, Insändare & Debatt, Profetior
Etiketter:,

I dag fick jag ett debattinlägg publicerat i Dagen. Det är en fortsättning på den diskussion om frikyrkans kris som har präglat en stor del av det här årets diskussioner både i tidningen och på nätet. Det som förundrar mig är att – dessa samtal till trots – så lite har sagt om den svenska kristenhetens andliga resa de senaste decennierna. Jag menar nämligen att denna är en minst lika viktig faktor som de sociologiska analyser som har dominerat debatten.

Du kan läsa insändaren här på bloggen (se nedan), eller direkt på Dagens hemsida.

Det har gått drygt nio månader sedan debatten om frikyrkans kris satte igång här i Dagen. För mig som EFS:are har det varit intressant att följa med i vad som har sagts. Som medlem i en rörelse med ena benet i Svenska kyrkan och det andra i den lågkyrkliga väckelsen har jag ju erfarenhet av båda de kulturer som i debatten har ställts mot varandra.

De frågor som har aktualiserats är inte heller unika för det samtal som sattes igång av Sigfrid Demingers artikel. Carl-Henrik Jaktlunds bok Jesus gick vidare och kyrkan står kvar och det senaste numret av tidskriften NOD är andra aktuella exempel, och jag har tagit del av båda med behållning.

Samtidigt har jag förundrats över en sak, och det gäller faktiskt alla dessa tre publikationer – nämligen de saker som inte har fokuserats i detta samtal. Bortom det i mitt tycke ganska ytliga talet om vilken gudstjänstform som ger den fullödigaste bilden av Gud, är det till stora delar sociologiska analyser som har kommit i förgrunden. Och det är naturligtvis inget fel med det. Men visst är det anmärkningsvärt att så få analyser har gjorts av den andliga resa som Sveriges kristenhet har gjort under de senaste decennierna?

Sune Fahlgren med flera gör en ansats till sådan analys när de sätter fingret på de kristna studieförbundens utveckling. I Dagen den 20 juli konstaterar de att dessa till stor del tar sin ”utgångspunkt” i kristen tro – men att de knappast kan ses som språkrör och representanter för densamma. Som de själva formulerar frågan: ”Vad är legitimiteten i ett studieförbund … som saknar förankring i en verklighetsuppfattning som skiljer sig från den samhällsrådande”?

Men själv skulle jag ändå vilja vrida frågan ytterligare ett varv. Jag tror nämligen att vi behöver samtala även om de konkreta hållpunkter som kan identifieras på den andliga resa som vi sedan lång tid tillbaka har befunnit oss på. Låt mig ge några exempel från mitt eget sammanhang:

• Under 60- och 70-talet hade man i EFS en i många fall nödvändig uppgörelse med en fyrkantig och lagisk form av kristendom, som var ohållbar i den tid som då rådde. Problemet var att man samtidigt ofta upphörde att predika om det kristna lärjungaskapet. Helgelseförkunnelse blev av många stämplad – och därmed avfärdad – som ”lagiskhet”.

• En annan följd av samma skeende, som tidsmässigt sammanfaller rätt väl med de en gång så stora ungdomsgrupper som Jaktlund beskriver i sin bok, var att man blev mer och mer försiktig med att predika omvändelse. På så sätt upphörde syndafördärvet och vårt behov av Jesu kors att vara fundamentet i många kristnas självförståelse. Korset förblev kanske viktigt, men alltmer sällan i bemärkelsen ”livsavgörande”.

• Till detta kom tumultet kring starten av Livets Ord, och hela den beröringsskräck som bredde ut sig kring undervisning som hade med tro, Andens gåvor och liknande att göra. Delar av denna skada har i dag reparerats, men knappast hela. Till exempel kan man fortfarande möta människor i våra kyrkor som anser sig ha rätten att vara bittra över saker som inträffade för snart 30 år sedan. Vad gör en sådan sak med kyrkans andliga hälsa?

• Ett sista exempel kan vara viljan från oss som väckelserörelser att smälta in i kyrkan och samhället i stort. Att bli som alla andra och inte längre väcka den anstöt som vandrade hand i hand med den tidiga väckelsens betoningar.

När David Wilkerson var på besök i Sverige 2004 mottog han en hälsning från Herren, som blev både spridd och omtalad i Sveriges kristenhet. ”Jag ligger i strid med de evangelikala i Sverige”, var Wilkersons budskap. Därefter ringade han in ett antal områden där vi som evangelikala – här i kontrast till liberala – hade förlorat i sälta och engagemang. Ett nyckelord i Wilkersons budskap var ”apati”. Det var denna som hade gripit omkring sig i den svenska frikyrkligheten.

Vad sägs om att ta ett samtal om några av dessa saker nästa gång vi diskuterar vad som är frikyrkans och den svenska kristenhetens kris? Gudstjänstformer och sociologi i all ära – men visst måste väl ovanstående problem vara av betydligt större dignitet?

En journalist ska en gång ha frågat Frälsningsarméns grundare William Booth om vilka farhågor han hade inför framtiden. Hans svar löd: ”Religion utan den helige Ande, kristendom utan Kristus, förlåtelse utan omvändelse, frälsning utan pånyttfödelse, politik utan Gud och himmel utan helvete.” Kanske ett svar för det fortsatta samtalet att ta sitt avstamp i?

kommentarer
 1. Lars Erik Wall skriver:

  Vad innebär det att vara omvänd

  Bland Jesu första ord var ”Omvänd er och tro evangelium Guds rike är nära tro på dom goda nyheterna” (Mark 1:15). Det finns inget viktigare budskap för oss idag, när hela världen rör sig obevekligt – av allt att döma – mot katastrof och Guds domar, som ett resultat av vårt beroende av oss själva, snarare än på Honom. Gud är verklig – och så är vårt behov av att vända oss till honom för att bevara vårt land och säkerställa, så länge det är möjligt, friheten att öppet visa att vi tillhör Honom. Fria att dyrka Honom, Fria att söka Hans vilja för vårt land. Fria att leva våra liv i harmoni med hans vilja. Fria att kunna leva och prisa Hans namn. Samtidigt bör vi veta detta att,under den sista tiden,kommer det att bli mycket svårare att vara kristen 2 Tim 3:1. Nu är det så, att alla som vill levaett liv helt för Kristus, kommer att få lida förföljelse 2 Tim 3:12. Mycken falskhet kommer att uppstå. Falska lärare, profeter och bedragare, påverkade av satan, för att förvilla redan de utvalda 2 Tim 3:13. Kom då ihåg att leva nära Jesus och att hålla fast vid den uppenbarade och inspirerade skriften från Gud 2Tim 3:16. Vi kristna blir färre och färre, så vi bör kanske ställa oss frågan:: vad kan jag personligen göra som skulle göra störst skillnad för det goda i vårt land? Om vi tror på Guds ord, då måste vi vara hängivna och hitta tillbaka till den första kärleken. Komma tillbaka till den sanna kärleken till Jesus Kristus. Vi måste inrätta våra liv, prioriteringar, lojaliteter, beteenden och hur vi tänker i enlighet med och i underordnande till Guds ord. Vi frågar oss ofta varför ser det ut som det gör idag i församlingarna?
  Svaret är enkelt. Det är väldigt få som tror på GUD. De flesta springer efter falska Apostlar, Profeter, Lärare m.fl. De flesta tror att Gud är en marionett som vi styr, med olika kommandon. Likaså har den Helige Ande blivit en ” springpojke” som dyker upp i tid och otid.
  En förkrosselse och omvandling måste ske i våra liv. 2 kor 5:17 talar om att vi, om vi är i Kristus, så är vi nya skapelser. Det gamla är förgånget. En mäktig övernaturlig förvandling har skett. Vi blir frälsta. Vi har ingen förpliktelse till det gamla livet. Kol 1:13 Han har fört oss in i sin älskade sons rike. Vad innebär nu detta för oss? Alla söker egentligen ”frälsning” – alla vill bli räddade i en eller annan form, av en eller anna orsak.. Frälsning kan för vissa ses som personlig triumf över saker som t.ex : våra motståndare, belackare, hinder, svagheter, utmaningar, hot. Att vara så kallad ”frälst” ska rädda oss från sådana saker. För de flesta människor innebär detta ”att rädda sig själva” genom sina egna sinnen.
  För oss kristna däremot innebär frälsning något helt annat, något ouppnåeligt genom mänskliga ansträngningar. Det består i att övervinna vår mänskliga natur och få en möjlighet, ett erbjudande till att bli ”delaktiga av gudomlig natur” (2 Pet 1:4) . Genom försoningen och Jesu Kristi nåd enbart, och inte genom våra egna ansträngning till ”självförbättring eller själv frälsning” , självständighet eller självuppoffringar” det fungerar inte så. Det innebär att vi måste avstå vår egen vilja och lämna över den till Gud. Det är bara då vi kan ta emot, genom honom, ett förnyat hjärta och ett förnyat sinne. Det är på detta sätt vi får ta del i Guds stora försoningsverk. Hoppet om evigt liv kommer till oss och friheten kan börja spira. – Vi är räddade från denna världens hopplöshet och fastna i ett tillstånd av mörker och död. Vi har blivit försonade med den Allsmäktige Guden, vi är återlösta.
  Nu kan vi börja leva ett liv som behagar vår Frälsare. 1kor 6:20 Vi kan förhärliga Gud i vår kropp. Vi kan ge vårt allt till Honom. Framtiden för oss, våra barn, vårt land, hänger på vilken version av frälsning du har. Tror du på dig själv och din egna förmåga? Eller tror du på Jesus Kristus den uppståndne 2 tim 2:8 som har kommit av Davids släkt. Ditt och mitt liv, visar vad och vem vi tror på. Matt 10:32 om vi bekänner Jesus inför människor, så ska Han bekänna oss inför Fadern.
  Men det svåra, för många, är att ge upp sitt liv helt och fullt för Jesus. De flesta av oss lockas av att behålla ”lite Egen kontroll” eftersom världen har format oss så. Att leva i egenkontroll och att själv förverkliga våra drömmar. Men Gud vill att vi ska släppa all vår kontroll, och lita på att hans
  Ande som bor i oss, ska visa oss vägen Jak 1:17. Gud hjälper oss att vandra på den smala vägen. Han vill att vi, liksom Jesus gjorde, ska lyda Honom Jak 1:22-26.
  Desto närmare vi kommer tidpunkten för Jesu återkomst, än mer måste vi ställa oss frågan..Vem tror jag på? Bekänner jag Jesus aktivt inför människor? 1 Joh 2:18 kära barn, den sista tiden är här. Judas 1:18 i den sista tiden ska människor följa sina egna gudlösa begär. Vilka är det som ska vålla splittring? Jo de som är oandliga. Vi ska be i den Helig Ande och hålla oss kvar i Guds kärlek, som är det enda som kan frälsa oss och ge oss evigt liv.
  Vi går mot svåra tider, inte bara vi utan hela världen. Det andliga klimatet blir allt tuffare och ”nyandligheten” breder ut sig inte bara i världen utan också inom kyrkan och Guds rike. I dessa tider av förvirring och förtappelse, kommer Guds folk att sättas på prov. Vilken frälsning har vi tagit del av? Den levande Gudens eller för att försöka rädda oss själva? Idag mer än någonsin kommer det falska med storm mot Guds folk, för att om möjligt bedra och skaka grundvalarna. Matt 7:21 inte alla som talar som gudfruktiga människor, är gudfruktiga. De kanske kallar mig ”Herre” men kommer i alla fall inte till himlen. Den avgörande frågan är…om de lyder min Far i himlen. Matt 7:24
  Den som lyssnar……bygger sig ett hus på berggrunden. Matt 7:26 Den som hör men inte gör är en dåre, som bygger sitt hus på sanden. Var har du och jag byggt? Det får vi inte helt och fullt veta förrän översvämningar och andliga stormvindar drar in. Därför behöver vi arbeta på vår frälsning, och sluta med att ta allt för givet.
  Människorna häpnade av Jesus undervisning. Varför då? Han predikade med makt och myndighet. Han hörde vad Gud sa och levererade budskapet. Är vi villiga att sätta Jesus i första rummet? Är vi villiga att hedra Jesus Kristus och söka vår egen personliga frälsning på hans villkor? Vågar vi, nu menar jag på djupet av vårt hjärta i full öppenhet och ärlighet utmana oss själva, genom att ställa frågan ….lever Jag i enlighet med din vilja? Vilar mitt liv på berggrunden? Helige Ande tala till mig och visa mig, så att jag inte är stadd på en olycksväg. Gud, hjälp mig att ge upp mitt liv. Hjälp mig att leva i lydnad och underordnande till din vilja.
  Jesus varnar oss i Matt 24:4 Låt ingen bedra Er. Många ska komma för att försöka bedra oss.
  Kärleken hos de flesta ska kallna. Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta. Brist på sann kärlek till Gud och dina medmänniskor får kärleken att kallna. Viktigt att förstå att Jesus talar till oss Han talar om Agape kärlek. Jesus varnade lärjungarna och Han varnar oss !
  Jesus begär av oss, att vi ska vara trogna lärjungar. Vi har fått för intet, inte av förtjänst utan av nåd. Det minsta vi kan göra, är att visa och leva ut vår trohet till Gud. Att liksom Jesus, fråga höra och göra Hans vilja, som har inympat oss i trädet.
  Det är i dag en skam för kristenheten och en skymf emot Gud, med allt det falska som pågår i Kristi kropp. Jesus varnar oss i Matt 24:23 för att springa efter falska förkunnare. Han vill att vi ska vara sunda och se till att vi har, Matt 25:1 olja kvar i våra lampor, när ropet om att Brudgummen kommer väcker oss. Om vi inte har vår olja kvar, och att ha försummat att lyssnat till den Helige Ande när tiden är inne…så är det försent. Det är skarpa och skrämmande ord som Jesus levererar till oss. Bara för att han Älskar oss så mycket.
  Johannes fick en syn på ön Patmos, han var fängslad och landsförvisad, för att han hade predikat Guds ord. Han föll ner på knä och blev tillsagd att skriva ner vad han skulle få se. Vad jag kan förstå så måste detta sista budskap förmedlat av Johannes vara mycket viktigt.
  Budskapet kommer till församlingarna:
  Efesos…Du älskar mig inte längre som du gjorde i början. Tänk på den första tidens kärlek…Vänd om..Annars flytter jag din ljusstake.
  Smyrna…Om du kan höra så lyssna till vad Anden säger till församlingarna…Den som segrar ska inte komma under Guds dom.
  Pergamon…Det finns några hos dig som handlar likt Bileam, Som vill få Israels folk på fall.
  Thyatira…Du tillåter kvinnan Isebel som kallar sig profetissa att förföra mina tjänare till att leva i omoral.
  Sardes..Församlingen är död. Nu måste du vakna upp. Gå tillbaka till det du först trodde, dina handlingar är långt ifrån riktiga i Guds ögon.
  Laidokeia…Du är varken kall eller varm. Eftersom du är ljum ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger att du är rik och har allt du behöver, och förstår inte att du andligt är eländig och bedrövlig.
  Filadelfia…Håll stadigt fast vid det du har, så att ingen tar din segerkrans ifrån dig. Den som segrar skall bli en pelare i Guds tempel.
  Vår Skapare, bryr sig om oss. För Honom är vi värdefulla. Hans Ande är vår hjälpare, Luk 24:49 som sändes till oss precis som Gud lovade Han fyller oss med kraft från himlen. Den Helige Ande ska lära oss allt det vi behöver, Han ska leda oss genom Guds ord, Han ska leda oss genom svårigheter och Han är ett sigill och ett löfte om att vi har vårt skrivet i himlen. Det enda vi behöver göra är att HÖRA GUDS RÖST OCH GÖRA VAD HAN SÄGER.
  Så vad säger skrifterna om att omvända sig till Jesus Kristus? Den bibliska definitionen av omvändelse. Han lärde sina lärjungar: ”Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte att komma in i himmelriket ” (Matt 18:3). Jesus sa, ”Den som som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket ”(Matt 18:4).
  Ångra er därför och omvänd er, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse må komma från närvaron av Herren. (Apg 3:12, 19,).
  Be Gud om hjälp så att vi kan hålla oss nära Jesus, så att vår förmåga att hålla kursen som en äkta omvänd lärjunge består.
  Som Paulus skrev till Timoteus:
  Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron: Nu är jag redo för rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättfärdige domaren, skall ge mig på den dagen: och inte bara till mig, men åt alla dem som med iver ser fram emot hans återkomst.(2 Tim. 4:7-8)

  Lars Erik Wall

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s